[cat]

El ProjectePÚBLIC es va iniciar en el 2005 amb la voluntat de establir una plataforma de recerca al voltant de les possibilitats de relació que es poden generar entre la producció artística i un context social (un territori) determinat establint com a terreny de joc l'espai públic, i en aquest afany hem anat tantejant estratègies, formats i complicitats que s'han anat conformant en les experiències pràctiques de producció de les primeres quatre edicions.

Una influent comissaria i crítica d'art catalana plantejava, en un dels debats sobre art i espai públic que varem organitzar en la primera edició, el 2005, un dubte raonable sobre la validesa de molts projectes artístics que intervenen en contextos socials: “algú els ha preguntat si volen que l'art intervingui en les seves vides?”. En efecte, l'art sovint es presenta (o es percep) de manera heroica quan es planteja la seva “funció social”. La mateixa comissaria relatava, en una recent taula rodona, els esforços i el valor dels recursos destinats a despertar l'interès per l'art contemporani en el context del centre d'art que ella dirigeix actualment, ho definia com “picar pedra”.

Picar pedra” per a què? Què pot oferir l'art a totes aquestes persones (la majoria) que es resisteixen a relacionar-s'hi? No es prou evident que hi ha peces que no encaixen en la manera que es s'entén, s'organitza i es promou aquesta relació des de les institucions artístiques? Fins a quin punt aquesta relació (en un sentit de “públic” o “usuaris”de l'art) es fa més necessària des d'aquestes institucions que des d'una majoria social? Entenent l'art com un espai privilegiat per a la producció de coneixement, es poden pensar noves formes de relació en que aquest coneixement es produeixi des d'una participació real d'una part significativa del conjunt d'una societat? Quines repercussions en el la vida de les persones i en la pròpia institució-art pot generar aquesta altra manera de relacionar-se?

Sobre aquestes preguntes construïm aquest projecte que, situant-se en l'art públic com a estratègia (que ens permet deslocalitzar l'espai artístic), pretén establir una investigació-acció-participativa en la que a partir d'una convocatòria de projectes d'intervenció artística en un espai públic es despleguen accions que plantegen una participació directa de les persones que hi viuen (o el transiten i el fan servir) en el desenvolupament del propi projecte establint pràctiques de producció cultural democràtiques que alimentin tant la producció de coneixement com enriqueixin les condicions socials del context.

Després de quatre edicions en les que el projecte s'ha desenvolupat establint com a territori d'intervenció els carrers i places del barri de Gracia, dues de les quals s'han basat en la realització de processos de participació dirigit a àmpliament a les veïnes i veïns del barri, en aquesta edició pretenem acotar el territori de recerca i intervenció en un territori molt més delimitat i concret: els Lluïsos de Gràcia, entitat emblemàtica per la posició històrica i social, que compta amb més de 150 anys de funcionament al barri i més de 1200 sòcies i socis. Sense la seva inestimable col·laboració aquesta última edició no seria possible.

 

[esp]

El ProjectePÚBLIC se inició en el 2005 con la voluntad de establecer una plataforma de investigación en torno a las posibilidades de relación que se pueden generar entre la producción artística y un contexto social (un territorio) determinado, estableciendo como terreno de juego del espacio público. En este afán, hemos tanteando estrategias, formatos y complicidades que se han ido conformando en la experiencia práctica de la producción de las primeras cuatro ediciones.

Una influyente comisaría y crítica de arte catalana planteó una duda razonable en uno de los debates sobre arte y espacio público que organizamos en la primera edición del 2005. La cuestión era sobre la validez de muchos proyectos artísticos que intervienen en contextos sociales: "¿Alguien les ha preguntado si quieren que el arte intervenga en sus vidas? ". En efecto, el arte a menudo se presenta (o se percibe) de manera heroica cuando se plantea su "función social". La misma comisaría relataba, en una reciente mesa redonda, los esfuerzos y el valor de los recursos destinados a despertar el interés por el arte contemporáneo en el contexto del centro de arte que ella dirige actualmente, lo definía como "picar piedra".

¿"Picar piedra" para qué? ¿Qué puede ofrecer el arte a todas estas personas (la mayoría) que se resisten a relacionarse con ello? ¿No es bastante evidente que hay piezas que no encajan en la forma que se entiende, se organiza y se promueve esta relación desde las instituciones artísticas? ¿Hasta qué punto esta relación (en un sentido de "público" o "usuarios" del arte) se hace más necesaria desde estas instituciones que desde una mayoría social? Entendiendo el arte como un espacio privilegiado para la producción de conocimiento, se pueden pensar nuevas formas de relación en que este conocimiento se produzca desde una participación real de una parte significativa del conjunto de una sociedad? ¿Qué repercusiones en el la vida de las personas y en la propia institución-arte puede generar esta otra manera de relacionarse?

Sobre estas preguntas construimos este proyecto que, situándose en el arte público como estrategia (que nos permite deslocalizar el espacio artístico), pretende establecer una investigación-acción-participativa en la que, a partir de una convocatoria de proyectos de intervención artística en un espacio público, se desarrollen acciones que planten una participación directa de las personas que viven (o transitan y lo utilizan) dicho espacio público. El objetivo es establecer prácticas de producción cultural democráticas que alimenten tanto la producción de conocimiento como que enriquezcan las condiciones sociales del contexto en el que se desarrollan.

Tras cuatro ediciones en las que el proyecto se ha desarrollado estableciendo como territorio de intervención las calles y plazas del barrio de Gracia, dos de las cuales se han basado en la realización de procesos de participación dirigido a ampliamente a las vecinas y vecinos del barrio, en esta edición pretendemos acotar el territorio de investigación e intervención a un territorio mucho más delimitado y concreto: los Lluïsos de Gràcia, entidad emblemática por la posición histórica y social, que cuenta con más de 150 años de funcionamiento en el barrio, y más de 1200 socios y socias. Esta última edición no sería posible sin su inestimable colaboración.